Author Archives: UthaiThani_Admin

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การดำเนินกิจการแพขนานยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การดำ…

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุทัยธานี (Kick – Off)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบั…

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ว่าด้วยการด…

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความ…

การอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดและพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ด้านสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้(17 ส.ค. 65) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP…

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการส่งเ…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่