สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
Office of the Permanent Secretary of the Provincial Administrative Organization.

หน้าเว็บ สำนักปลัดฯ
อยู่ขั้นตอนการสร้าง/ออกแบบ
จะเปิดให้บริการเว็บเร็วๆ นี้

Office of the Permanent Secretary of the Provincial Administrative Organization

กิจกรรมสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Information Center (NLC)
ดูภาพกิจกรรมสำนักปลัดทั้งหมด

Office of the Permanent Secretary

โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 

นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Office of the Permanent Secretary  โครงสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด      แยกตามประเภทบุคลากร


        ข้าราชการ                               จำนวน   11   คน   

        พนักงานจ้างตามภารกิจ         จำนวน   10   คน    

        พนักงานจ้างทั่วไปภารกิจ       จำนวน   8   คน     

 

ฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นางสาวนุชนาฎ มีทอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางรุ่งอรุณ ศรีชุ่มสิน

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ

นายภัค ภักดีรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวนิสา ใจภักดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนพพร ฉ่ำเอี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

 

นายจิรัฎฐ์ โคชา

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

สิบเอกเจนณรงค์ เอกพันธ์

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศันสนีย์ หมั่นเสมอ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายอุทิตย เกียรตินัยธนิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนรินทร์ มาประสพ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายจำนงค์ เดิมภาระ

พนักงานขับรถยนต์

นายทินกร พัฒน์งาม

พนักงานขับรถยนต์

นายธนวัต อนิวัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยา ทิมพล

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบรรหยัด จุลมุสิทธิ์

คนงาน

นายชุมพล ทองมั่น

คนงาน

นางสาวจิราพร หนูแก้ว

คนงาน

นางสาวพจนาถ คัจฉพันธ์

คนงาน

นางยุพา บุญตั้ง

คนงาน

นางสาวเสาวรัตน์ แซ่โก

คนงาน

นางสาวปฏิมา นาทอง

คนงาน

Upload Image...

....

ฝ่ายนิติการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นายวรชัย คชาธาร

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางชลธิชา มัทธวรัตน์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

นายเกรียงศักดิ์ อำภาพันธ์

นิติกรชำนาญการ

 

นางสาวปาริชาต วิสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

Upload Image...

....

ฝ่ายสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นางสาววาสนา ศรีดาชมภู

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางสุพิน สีหะอำไพ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ว่าง)

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวปนัดดา บัวตูม

ผู้ช่วยนักจัดการ

งานทั่วไป

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

Upload Image...

....

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่