กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-3860 โทรสาร 0-5651-3860