กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-3860 โทรสาร 0-5651-3860

E-Mail : [email protected]

หน้าที่และความรับผิดชอบ