กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข : 087-838-7501

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค : 096-394-7492