แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2561-2564)