การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

คำกล่าวเจตจำนง พิธีลงนามและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกท้องถิ่นไทยไม่โกง และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมพิธีลงนามและประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2566