กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-4027 โทรสาร 0-5651-4027

 

Facebook Group : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุทัยธานี

Facebook Page : กีฬาและนันทนาการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี