Open Book
Open Book
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี