เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2565
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี