Category Archives: รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพัน…

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2…

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ธันวาคม …

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤศจิกาย…

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่