การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

2567

ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการดำเนินการตามมาตรกรส่งเสริมฯ พ.ศ. 2566

กิจกรรมมาตรการออกคำสั่งมอบหมาย อบจ.อุทัยธานี

จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ช่องทางการขอรับบริการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผ่านระบบ E-service

การจัดประชุมซักซ้อมการประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามฯ

กิจกรรม มาตรการ No Gift Policy

2566

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน