ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

2567

ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2566

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

2566

ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2566

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการประชาชน งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง

ข้อมูลสถิติการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก

ตารางบันทึกสถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการประชาชน งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา