กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-2937 โทรสาร 0-5651-2937