แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2566-2570)

ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565