กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-1202 โทรสาร 0-5651-1202

 

Facebook : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย