สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ว่าง -
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

————————————————————————————————

ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

นางอัจฉรา โพธิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณัฐวรรณ โพธิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

————————————————————————————————

ฝ่ายกิจการสภา

นางสาวพนารัตน์ อนุกูลพันธ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

นางสาวกตัญญู กิติอาษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชนามาศ จรูญพันธ์เกษม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

————————————————————————————————

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายเกียรติศักดิ์ มาภักดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวโสมวิการ์ ศิริสมพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณชนก สงขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-3861 โทรสาร 0-5651-3861

E-Mail : [email protected]