Category Archives: ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศราคากลาง (15)

ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้า…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 23 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี – หมู่ที่ 11 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ – หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม – เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน – หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 18 ตำบลไผ่เขียว – หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองจอก – หมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 690 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Sea…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าวัด – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Sea…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต – หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางดง – หมู่ที่ 6 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่