Category Archives: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านเขาขาด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านเขาขาด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบจ.อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านเขาขาด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สาย อน.ถ. 1-0089 สายบ้านปางไม้ไผ่ – บ้านร่องตาที ต.ลานสัก จ.อุทัยธานี พื้นที่รวม 21,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่