Author Archives: UthaiThani_Admin

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ขั้นพื้นทาง) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดรงการก่อสร้างถนนตอนกรีดเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลหนองกระทุ่ม – หมู่ที่ 13 ตำบลตลุกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 มตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการช่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0004 สายบ้านดอนกลอย – บ้านทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร ใหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้อง อน.ถ. 1-0069 สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0069 สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานีตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ขอรับกรสนับสนุนเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก บริเวณวงแหวนรอบนอกพร้อมพื้นที่โดยรอบ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแชมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถโดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น COMMUTER 2499 CC หมายเลขทะเบียน นข 1235 อุทัยธานี รหัส อบจ. 001-55-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุนํ้ามันหล่อลื่นไว้ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงที่ออกปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีตลอดจนการบูรณะแหล่งนํ้า และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่