Author Archives: UthaiThani_Admin

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ (ซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ TASAKI ขนาด 30000 บีทียู รหัส อบจ.อน. 420-56-0111) เปลี่ยนชุดมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0052 สายบ้านเนินตูม – บ้านเนินสำโรง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,950 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพัน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์เก็บเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่