Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สายลำคลองส่งน้ำ รพช.เดิม ตำบลเขาบางแกรก และลำคลองสาธารณะ หมู่ที่ 7, 8, 9, 13, 15 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางยาว 8,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวและถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีตีเส้นจราจร) เพื่อใช้สำหรับตีเส้นจราจรถนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 72 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่