Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (W0)

ซื้อ(วัสดุชั้นผิวทาง) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์ารบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0016 สายบ้านวังเตย – บ้านหนองปลาไหล อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 560 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตางรางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อ(วัสดุชั้นผิวทาง) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนที่อยู…

ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล…

จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในความรับผิด…

ซื้อ(วัสดุชั้นพื้นทาง) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์ารบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0016 สายบ้านวังเตย – บ้านหนองปลาไหล อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 560 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตางรางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อ(วัสดุชั้นพื้นทาง) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนที่อย…

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานในกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานในกองพัส…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนขวาง – หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลทัพหลวง – หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล…

ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ในโครงการซ่อ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่