Tag Archives: LPA

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสตรีจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563

โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งศูนย์แสดงแล…

โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563

โครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม (Crime Free Community) ประจำปี 2563

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี

รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 กันยายน 2563)

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่