โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (อุทัยธานี – พหลโยธิน) หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานีและต่างจังหวัด รวมทั้งจัดให้มีร้านค้าชุมชน นอกจากนั้นยังให้บริการด้านสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี นอกจากจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหรือเป็นห้องแสดงสินค้า (Showroom) ให้กับสินค้า OTOP แล้วยังถือว่าเป็นศูนย์การขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน โดยสามารถติดต่อ เยี่ยมชม ดูสินค้า และสั่งซื้อได้ นอกเหนือจากการติดต่อซื้อขายในงานจัดแสดงสินค้า OTOP ทั่วไป ซึ่งภายในจังหวัดไม่ได้จัดขึ้นบ่อยมากนัก รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยกระจายรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพที่ยังมีรายได้น้อยและระดับรากหญ้าได้มีโอกาสและมีรายได้มากขึ้น

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่