หน้าแรก การจัดตั้ง ประกาศ Ebook ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวจินตนา อินมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

————————————————————————————————

นางสาวสมรัตน์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางน้ำค้าง อ่อนวิมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุภาวดี เผ่าม่วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา พุทธรักษา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

————————————————————————————————

นายฐิติวิชญ์ ภักดี
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางรุ่งนภา มาชม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสิรวิชญ์ เจริญภัทรไพศาล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายธนพล พรหมสนธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปิยบุตร ธรรมประทีป
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

————————————————————————————————

นางสาวแคทรียา เกิดทัย
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นายธีรภัทร อัชรากุล
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.เผด็จ ลอยบรรดิษฐ
นิติกรปฏิบัติการ

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่