สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

          จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างบริเวณลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ซึ่งไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย ประมาณ 206 กิโลเมตร แยกเข้าจังหวัดอุทัยธานีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ที่บ้านท่าน้ำอ้อย ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตร

          จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ส่วนรวม 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 1,861,347 ไร่ และเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง มีเนื้อที่รวม 2,828,185 ไร่

 

          อาณาเขตติดต่อของจังหวัด

          ทิศเหนือ             ติดอำเภอชุมตาบง อำเภอลาดยาว อำเภอโกรกพระ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

          ทิศตะวันออก       ติดอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

          ทิศใต้                 ติดอำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินมะขาม จังหวัดชัยนาท อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

          ทิศตะวันตก         ติดอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 

          เขตการปกครอง

          ประชากรรวมทั้งสิ้น 329,380 คน เป็นชาย 161,910 คน เป็นหญิง 167,470 คน จำนวนครัวเรือน 112,671 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2556 ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี) แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 642 หมู่บ้าน คือ

         1. อำเภอเมืองอุทัยธานี

         2. อำเภอหนองขาหย่าง

         3. อำเภอหนองฉาง

         4. อำเภอทัพทัน

         5. อำเภอสว่างอารมณ์

         6. อำเภอลานสัก

         7. อำเภอบ้านไร่

         8. อำเภอห้วยคต