วิสัยทัศน์
“ชาวอุทัยธานี กินดี อยู่ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี”

 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจ

 

4. พิชิตความยากจน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

        1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  
        2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค ที่ได้มาตรฐานเพียงพอทำการเกษตร  
        3. เพื่อให้ประชาชนหันมาลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม  
        4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  
        5. เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
        6. เพื่อยกระดับของแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน