ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1ซื้อรถบดล้อดหล็กขนาด 10 ตัน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง มกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ก.ย. 2020
2ราคาซื้อรถขุดไฮโดครอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 18.1 kw. เครื่องยนต์ดีเซลไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 จังหวัด ระบาบความร้อนด้วยน้ำ ความจุ๊บุ้งกี๋ 0.11 ลบ.ม. น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 3,000 kg พร้อมเกี๊ยะยางรองแทร็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ส.ค. 2020
3โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ส.ค. 2020
4จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยูในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ส.ค. 2020
5การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ส.ค. 2020
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้มีความสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธ.ค. 2018
2การจัดจ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธ.ค. 2018
3การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำระบบน้ำแปลงปลูกดอกไม้สวนพฤกษชาติ และทำโครงสร้างแปลงปลูกสวนพฤกษชาติ ซึ่งจัดทำด้วยไม้ยูคา ณ พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธ.ค. 2018
4การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกลำคลองในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธ.ค. 2018
5การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเกาะเทโพ-บ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธ.ค. 2018
(ร่าง)ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1ซื้อรถบดล้อเหล็กนาด 10 ตัน ล้อหลังเป็นเหล็ก ล้อหน้าเป็นยาง มีกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 23 ก.ย. 2020
2การประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 18.1 kw. เครื่องยนต์ดีเซลไดเร็ตอินเจ็คชั่น 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์26 ส.ค. 2020
3การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์24 ส.ค. 2020
4 โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี แบบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์17 ส.ค. 2020
5การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์17 ส.ค. 2020
ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ก.ย. 2020
2การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ส.ค. 2020
3โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี แบบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ส.ค. 2020
4การจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ส.ค. 2020
5ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ส.ค. 2020
ประกาศผลผู้ชนะฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1จัดจ้างทำสิ่งพิมพ์ (ป้ายไวนิล) และแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ก.ย. 2020
2จ้างซ่อมเครื่องจักร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง อบจ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ก.ย. 2020
3ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองขาหย่าง - บ้านหนองโรง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ก.ย. 2020
4ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ก.ย. 2020
5ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองขาหย่าง - บ้านหนองโรง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ก.ย. 2020
ยกเลิกประกาศฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1มีความจำเป็นต้องยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ก.ค. 2020
2ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พ.ค. 2020
3ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค ขนาไม่น้อยกว่า 18.1 kw. เครื่องยนต์ดีเซลอินเจ็คชั่น 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุบุ้งกี๋ 0.11 ลบ.ม.น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 3,000 kg พร้อมเกี๊ยะยางรางแทร็ค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 เม.ย. 2020
4ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 เม.ย. 2020
5ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ - หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 เม.ย. 2020
ประกาศการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 256118 ต.ค. 2018
2รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 25607 ก.ค. 2017
3รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 25597 ก.ค. 2016
4รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 25594 เม.ย. 2016
5รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 255816 ต.ค. 2015