แบบประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการแบบสอบถาม


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ปฏิทิน

MOD_NEWSCALENDAR_MONTHNAME_0_0 0
Su Mo Tu We Th Fr Sa
-2 -1 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O1 โครงสร้าง  icon  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  iconiconicon  
O3 อำนาจหน้าที่  iconicon  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  iconicon  
O5 ข้อมูลการติดต่อ 056511297
info@uthaipao.go.th
www.uthaipao.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  icon  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ www.uthaipao.go.th/index.php
facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
facebook แก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยาม โดย อบจ.อุทัยธานี
วารสารรายเดือน
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O8 Q&A  iconicon  
O9 Social Network facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
facebook แก่นมะกรูดหนาวสุดกลางสยาม โดย อบจ.อุทัยธานี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  iconicon  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  icon  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  icon  
การปฏิบัติงาน
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  iconiconiconiconiconicon  
การให้บริการ
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  icon  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  icon  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  iconiconicon  
O17 E-Service  iconiconiconicon  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  iconiconiconicon  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  icon  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  icon  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://uthaipao.go.th/uthaipao/frontend/web/index.php?r=supplies  
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://uthaipao.go.th/uthaipao/frontend/web/index.php?r=supplies  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://uthaipao.go.th/uthaipao/frontend/web/index.php?r=supplies  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://uthaipao.go.th/uthaipao/frontend/web/index.php?r=supplies  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  iconicon  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  iconicon  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  iconiconiconiconiconiconiconiconicon  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  iconicon  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  icon  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  icon  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  icon  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  iconicon  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  iconicon  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  icon  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  icon  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  icon  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  icon  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  iconiconiconicon  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  icon  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  icon  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  iconicon  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อประเด็นการตรวจเอกสารแนบหมายเหตุ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  icon  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  icon