โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี