การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

1. วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดโครงการ ส่งเสริม กำกับ ติดตามเพื่อส่งเสริมความรู้
ติดตามการดำเนินโครงการประเภทงบลงทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

2. วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมสัมมนา “แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบหมายให้ข้าราชการ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการสัมมนา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ Zoom Webinar

3. วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการอบรม ณ สถานที่ตั้ง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ของสำนักงาน ป.ป.ท

4. เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลหาดทนง

5. วันที่ 13 มกราคม 2565 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2565

6. วันที่ 9 มีนาคม 2565 เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับตัวชี้วัดด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี

7. ร่วมประชุมตามโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2565

8. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี

9. การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ตามกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10