เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)