รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศรายงานการรับ – จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563