รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี