ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบจ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP

ข้อมูลสถิติการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก

ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ตารางบันทึกสถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการประชาชน งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการประชาชน งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง