Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศการประกวดราคาจ้างสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาวงษ์ – บ้านโคก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อ – หมู่ที่ 12,6 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดฝึกอบรมเกษตรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประช…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตีเส้นจราจรแบบสีเทอร์โมพลาสติก แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์(กวนอัตโนมัติ)เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5.6 แรงม้า ถังบรรจุสีขนาด ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม (โดยวีธีเฉพาะเจาะจง)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)

แบบสอบถาม โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภ…

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cap Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0069 สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่