Category Archives: ประกาศผลผู้ชนะฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (W0)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องซื้อหนังสือพิมพ์ (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาแรงงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการดูแลบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาแรงงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพานและสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดูแลห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการจัดทำสารปรับปรุงดินน้ำหมักชีวภาพ และพืชสนุนไพรป้องกันศัตรูพืช โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาแรงงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาชนบท/ประปาหมูบ้าน และประปาอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจ ังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายสำรวจและออกแบบในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารวส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่