Category Archives: ประกาศ e-bidding

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านร่องบง – บ้านสุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.ที่ 9 ต.หนองกระทุ่ม -ม.ที่ 13 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.ที่ 14 ต.ทุ่งโพ – ม.ที่ 1 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.หนองสรวง – ม.ที่ 8 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.ที่ 2 ต.หนองนางนวล อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.ที่ 3 ต.หนองกลางดง – ม.ที่ 6 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านร่องบง – บ้านสุขฤทับ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.ที่ 2 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง – ม.ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ ๒๗ ตำบลเจ้าวัดหมู่ที่ ๗ ตำบลคอกควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตรยาว ๖๒๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบจ. กำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่