Category Archives: ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ประกาศราคากลาง (15)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 ตำบลคอกควาย – หมูที่ 4 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ่านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0054 สายบ้านวังมะค่า – บ้านเขาลูกโล่ ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี(ช่วงที่1) (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0029 สายบ้านดอนหวาย – บ้านเขาผาลาด อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0069 ถนนสายบ้านการุ้ง-บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ร่างตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0029 สายบ้านดอนหวาย – บ้านเขาผาลาด อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 5002 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ – หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัย จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี – อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทางเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cap Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0069 สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (e-bidding)

รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน เมษายน 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านพุล่มม ตำบลลานสัก-ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/งานบริการก่อสร้างท่อส่งน้ำหรือสะพานส่งน้ำ(72.14.11.19)

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่