Category Archives: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Information Center (NLC)

นายเผด็จ นุ้ยปรี เป็นประธาน และร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี

13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายส…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่