Category Archives: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.อุทัยธานี

ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

1. พรบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565 2. สิ่งที…

การประชุมโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดอุทัยธานี 2654 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย …

อบจ. เรียนรู้ ร่วมแรงรณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียนรู้ ร่วมแรงรณรงค์ ป้องกัน…

โครงการ หาทางออก บอกทางแก้ ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต การปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ…

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัยรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการชดเชยส่วนต่างราคา (งวดที่ 17) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์…

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา (งวดที่ 15,16)

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนร…

การออกหนังสือรับรองให้ผ่านทาง เพื่อลดปริมาณรถที่ต้องตรวจคัดกรอง ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 และเพื่อความสะดวกของประชาชน จังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่