Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร…

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศประชาสัมพันธ์ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27

การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเม…

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2566

8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์…

การฝึกอบรมโครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์…

กิจกรรมค่ายเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันนี้(6 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัยธ…

เว็บไซต์นี้ใช้ cookies ของคุณเพื่อให้ประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณยอมรับการบันทึกข้อมูล cookies หรือไม่