สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0-5651-1297 โทรสาร 0-5651-1297

 

E-mail : [email protected]

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Facebook : ฝ่ายสวัสดิการสังคม

ทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด

นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางชลธิชา มัทธวรัตน์

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

นางสาวนุชนาฏ มีทอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววาสนา ศรีดาชมพู

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางชลธิชา มัทธวรัตน์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงศักดิ์ อำภาพันธ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสุพิน สีหะอำไพ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายสวัสดิการ

นางรุ่งอรุณ ศรีชุ่มสิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นายภัค ภักดีรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนิสา ใจภักดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนพพร ฉ่ำเอี่ยม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปาริชาต วิสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายนิติการ

นายจิรัฎฐ์ โคชา

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวปนัดดา บัวตูม

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายสวัสดิการ

สิบเอกเจนณรงค์ เอกพันธ์

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศันสนีย์ หมั่นเสมอ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายอุทิตย เกียรตินัยธนิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนรินทร์ มาประสพ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายจำนงค์ เดิมภาระ

พนักงานขับรถยนต์

นายทินกร พัฒน์งาม

พนักงานขับรถยนต์

นายธนวัต อนิวัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยา ทิมพล

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบรรหยัด จุลมุสิทธิ์

คนงาน

นายชุมพล ทองมั่น

คนงาน

นางสาวจิราพร หนูแก้ว

คนงาน