เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data

แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รายงานการประเมินความโปร่งใสในภาครัฐ ITA

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

คู่มือประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ข้อบัญญัติ อบจ.อุทัยธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นโยบายและยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

  e - Book

วาสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รวมทั้งปีงบประมาณ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 ข้อบัญญัติงบประมาณ/ยุทธศาสตร์

   รายงานการติดติดและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

   e -book ส่งเสริมการท่องเที่ยว (จังหวัดอุทัยธานี)