แผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564

          แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          – แผนอัตรากำลังข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – แผนอัตรากำลังข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

         – แผนอัตรากำลังข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – แผนอัตรากำลังข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)


 แผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560      

          – แผนอัตรากำลังข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – โครงสร้างอัตรากำลัง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – บัญชีจัดคนเข้าสู่กรอบอัตรากำลัง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – กรอบอัตรากำลังข้าราชการภาพรวม (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – ตารางแผนอัตรากำลัง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – รายงานการประชุมแผนอัตรากำลังข้าราชการฯ (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2558-2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

 


แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560

          – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีฯ (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          – แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)