ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหาร

นายเผด็จ นุ้ยปรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายเสวก พุทธรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 1

นางสมพร โต๋วสัจจา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2

นางไพรลิน นุ้ยปรี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายเกษม ประสาทเขตรการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายอภินันท์ ตัณฑพาทย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายภูเบศ สุชีวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายชูชีพ สารีนนท์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

นายกฤษฎา ซักเซ็ค
เขต 1 อำเภอเมืองฯ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
เขต 2 อำเภอเมืองฯ

นายพิชัย จิระธนวิทย์
เขต 3 อำเภอเมืองฯ

นายธนาคิม เพ็ชรวัต
เขต 4 อำเภอเมืองฯ

ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว
อำเภอหนองขาหย่าง

นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ
เขต 1 อำเภอทัพทัน

นายปัญญา วงษ์เวช
เขต 2 อำเภอทัพทัน

นางจีรภา ตั้งวรชัย
เขต 3 อำเภอทัพทัน

นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา
เขต 1 อำเภอสว่างอารมย์

นายชูชีพ สารีนนท์
เขต 2 อำเภอสว่างอารมณ์

นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์
เขต 1 อำเภอห้วยคต

นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์
เขต 2 อำเภอห้วยคต

นางอนัญญา พันธุเมฆ
เขต 1 อำเภอหนองฉาง

นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม
เขต 2 อำเภอหนองฉาง

นายวันชัย ชีวระ
เขต 3 อำเภอหนองฉาง

นายตริณณุพล นุ้ยปรี
เขต 1 อำเภอลานสัก

นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์
เขต 2 อำเภอลานสัก

นายบัญชา โพธิ์มี
เขต 3 อำเภอลานสัก

นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา
เขต 4 อำเภอลานสัก

นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์
เขต 1 อำเภอบ้านไร่

นายจำรัส เลิศประวัติ
เขต 2 อำเภอบ้านไร่

นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ
เขต 3 อำเภอบ้านไร่

นายสงบ เพียงเสมอ
เขต 4 อำเภอบ้านไร่

นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ
เขต 5 อำเภอบ้านไร่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นางบุปผา ประเทศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวจินตนา อินมณี
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนริสา เสือเนียม
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางลาวัลย์ สายทอง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางจรินทร์ ศิริชัยพันธุ์
รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน