ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหาร

นายเผด็จ นุ้ยปรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 080-1989145

นายเสวก พุทธรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 1

โทร. 087-2065669

นางสมพร โต๋วสัจจา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2

โทร. 089-8563798

นางไพรลิน นุ้ยปรี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 064-6569592

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายเกษม ประสาทเขตรการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 093-1388454

นายอภินันท์ ตัณฑพาทย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 080-6888815

นายภูเบศ สุชีวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 081-0401711

นางสาวอรวรรณ ทองหล่อเลิศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 081-2473519