ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหาร

นายเผด็จ นุ้ยปรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 080-1989145

นายเสวก พุทธรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 1

โทร. 087-2065669

นางสมพร โต๋วสัจจา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2

โทร. 089-8563798

นางไพรลิน นุ้ยปรี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 064-6569592

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายเกษม ประสาทเขตรการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 093-1388454

นายอภินันท์ ตัณฑพาทย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 080-6888815

นายภูเบศ สุชีวะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 081-0401711

นางสาวกาญจนาพร อุดมรัตน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 063-2829451

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 081-1814888

นายชูชีพ สารีนนท์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 080-6847572

นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 086-1998583

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

นายกฤษฎา ซักเซ็ค
เขต 1 อำเภอเมืองฯ

โทร. 084-8155999

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
เขต 2 อำเภอเมืองฯ

โทร. 081-1814888

นายพิชัย จิระธนวิทย์
เขต 3 อำเภอเมืองฯ

โทร. 089-7716363

นายธนาคิม เพ็ชรวัต
เขต 4 อำเภอเมืองฯ

โทร. 084-2788999

ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว
อำเภอหนองขาหย่าง

โทร. 081-8867877

นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ
เขต 1 อำเภอทัพทัน

โทร. 081-8876886

นายปัญญา วงษ์เวช
เขต 2 อำเภอทัพทัน

โทร. 084-8167457

นางจีรภา ตั้งวรชัย
เขต 3 อำเภอทัพทัน

โทร. 098-5859186

นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา
เขต 1 อำเภอสว่างอารมย์

โทร. 086-2038854

นายชูชีพ สารีนนท์
เขต 2 อำเภอสว่างอารมณ์

โทร. 080-6847572

นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์
เขต 1 อำเภอห้วยคต

โทร. 086-1998583

นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์
เขต 2 อำเภอห้วยคต

โทร. 096-7933363

นางอนัญญา พันธุเมฆ
เขต 1 อำเภอหนองฉาง

โทร. 084-7771555

นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม
เขต 2 อำเภอหนองฉาง

โทร. 083-2153299

นายวันชัย ชีวระ
เขต 3 อำเภอหนองฉาง

โทร. 089-8602139

นายตริณณุพล นุ้ยปรี
เขต 1 อำเภอลานสัก

โทร. 095-8982495

นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์
เขต 2 อำเภอลานสัก

โทร. 097-3539145

นายบัญชา โพธิ์มี
เขต 3 อำเภอลานสัก

โทร. 091-0256638

นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา
เขต 4 อำเภอลานสัก

โทร. 085-8699101

นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์
เขต 1 อำเภอบ้านไร่

โทร. 081-8161456

นายจำรัส เลิศประวัติ
เขต 2 อำเภอบ้านไร่

โทร. 095-6424448

นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ
เขต 3 อำเภอบ้านไร่

โทร. 086-4408711

นายสงบ เพียงเสมอ
เขต 4 อำเภอบ้านไร่

โทร. 089-0474488

นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ
เขต 5 อำเภอบ้านไร่

โทร. 093-1357313

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชรินทร์ ไชยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 056-511011

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายสัญญา ศรีเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

โทร. 0-5651-1297

นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล
เลขานุการ อบจ.

โทร. 081-7070757

นายอนันต์ หอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 081-7860205

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 081-8863920

นางสาวจินตนา อินมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข

โทร. 081-0398725

นางนริสา เสือเนียม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 081-7409600

นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 081-9728101

นางลาวัลย์ สายทอง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 089-5646014

นางสาวจินตนา อินมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทร. 081-0398725

นางจรินทร์ ศิริชัยพันธุ์
รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. 086-2124433