ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 1


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2


ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 


เขต 1 อำเภอเมืองฯ


เขต 2 อำเภอเมืองฯ


เขต 3 อำเภอเมืองฯ


เขต 4 อำเภอเมืองฯ


อำเภอหนองขาหย่าง


เขต 1 อำเภอทัพทัน


เขต 2 อำเภอทัพทัน


เขต 3 อำเภอทัพทัน


เขต 1 อำเภอหนองฉาง


เขต 2 อำเภอหนองฉาง


เขต 2 อำเภอหนองฉาง


เขต 1 อำเภอสว่างอารมย์


เขต 2 อำเภอสว่างอารมณ์


เขต 1 อำเภอห้วยคต


เขต 2 อำเภอห้วยคต


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


เขต 1 อำเภอลานสัก


เขต 2 อำเภอลานสัก


เขต 3 อำเภอลานสัก


เขต 4 อำเภอลานสัก


เขต 1 อำเภอบ้านไร่


เขต 2 อำเภอบ้านไร่


เขต 3 อำเภอบ้านไร่


เขต 4 อำเภอบ้านไร่


เขต 5 อำเภอบ้านไร่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นางบุปผา ประเทศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวจินตนา อินมณี
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนริสา เสือเนียม
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางลาวัลย์ สายทอง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางจรินทร์ ศิริชัยพันธุ์
รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน