ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชรินทร์ ไชยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 056-511011

นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 056-514744

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

โทร. 0-81544-6283

 

นายเกียรติศักดิ์ มาภักดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รักษาราชการแทน เลขานุการ อบจ.

โทร. 0-5651-3861

นายอนันต์ หอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 081-7860205

นายพงศ์ทัย วัฒนาอุดมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 0-5651-1202

นางสาวผกาวัลย์ พันธุ์รัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร. 087-8387501

นางนริสา เสือเนียม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 081-7409600

นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 081-9728101

นางลาวัลย์ สายทอง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 089-5646014

นางสาวจินตนา อินมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทร. 081-0398725

นางพัชรี คลังอำไพ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. 0-5651-3058