ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชรินทร์ ไชยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 056-511011

นายชลอ กลิ่นเสียงดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

โทร. 056-514744

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

โทร. 0-5651-1297

นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล
เลขานุการ อบจ.

โทร. 081-7070757

นายอนันต์ หอมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 081-7860205

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 081-8863920

นางสาวจินตนา อินมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข

โทร. 081-0398725

นางนริสา เสือเนียม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 081-7409600

นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 081-9728101

นางลาวัลย์ สายทอง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 089-5646014

นางสาวจินตนา อินมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

โทร. 081-0398725

นางจรินทร์ ศิริชัยพันธุ์
รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. 086-2124433