ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 
 

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ตาม มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

หมวด ประเภทข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7 (3) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ ที่มีสภาพบังคับเป็นกฎ
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
มาตรา 9 (8) ประกาศ และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชน

– รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

– วารสารรายเดือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.อุทัยธานี

 การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.อุทัยธานี

1

2

3

5

5

5

5

10

5

5

5