ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง 1 ถึง 50 จาก 140 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การจัดจ้างช่างฝีมือในการปั้นสิ่งจำลองต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีขนาดรูปลักษณะใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พ.ค. 2019
2การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องช่วยหายใจสำหรับปฏิบัติงานผจญเพลิง SCBA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พ.ค. 2019
3การจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พ.ค. 2019
4การจัดซื้อตรายางจำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
5การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองลัน – บ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2019
6การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพานและสิ่งก่อสร้าง ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เม.ย. 2019
7การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พ.ค. 2019
8การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
9การจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สามแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านไร่ใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พ.ค. 2019
10การจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิ.ย. 2019
11การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง – บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และใช้เครื่องจักรกล อบจ.ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด (ช่วงงานทำพื้นทางและผิวทาง) โดยเฉพาะเจาะจง25 เม.ย. 2019
12การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลง สำหรับใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยคต และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พ.ค. 2019
13การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่รวม 37,600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิ.ย. 2019
14การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2019
15การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฎิบัติงานโครงการ ขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองตลองโพ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง หมู่ที่ 6, 5 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ระยะยาวรวม 7000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
16การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ ขุดลอกลำคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางดง - หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนาไทย เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางยาว 6300 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เม.ย. 2019
17การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ค. 2019
18การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
19การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและใช้เครื่องจักรกล อบจ. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่อบจ.กำหนด ตั้งไว้ 1436000 บาท โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ค. 2019
20การจัดซื้อเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลังเพื่อทำความสะอาดลู่ยางสังเคราะห์และงานด้านกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เม.ย. 2019
21การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการที่ต้องสั่งจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พ.ค. 2019
22การจัดซื้อไม้ดอก เพื่อใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เม.ย. 2019
23การจ้างจัดสถานที่ในการจัดพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิเพื่อในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดขุมทรัพย์ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มี.ค. 2019
24การจ้างเหมาจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงพระชนกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติและแก่นมะกรูดในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มี.ค. 2019
25การจ้างเหมาพิธีบวงสรวงสำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มี.ค. 2019
26การซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลอง ภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 8000 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
27การดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ก.พ. 2019
28การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อเรือ จำนวน 3 ลำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 ก.พ. 2019
29การประกวดราคาจัดซื้อหัวเจาะกระแทกไฮดรอลิคติดตั้งกับรถแบ็คโฮว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 ก.ย. 2018
30การประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ 1-0024 สายบ้านร่องตาที - บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มี.ค. 2019
31การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นลอยน้ำกันผักตบชวา และวัชพืช (รอกั้นผักตบชวา) จำนวน 5 โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรังและคลองสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)4 ต.ค. 2019
32การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุ่นลอยน้ำกั้นผักตบชวาและวัชพืช (รอกั้นผักตบชวา) จำนวน 5 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ส.ค. 2019
33การประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสายพานลำเลียงผักตบชวา โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ก.ค. 2019
34การประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ส.ค. 2019
35การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 5 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ต.ค. 2018
36การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม – หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พ.ค. 2019
37การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาบบ้านหนองตะเคียน - บ้านบึงแวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 ม.ค. 2019
38การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ม.ค. 2019
39การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทุ่งนางาม - บ้านป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3 ม.ค. 2019
40การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 ม.ค. 2019
41การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโปงนวล หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรอบ - บ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 5 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2019
42การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ - หมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ม.ค. 2019
43การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)17 ม.ค. 2019
44การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 11 ตำบลบ่อยาง - หมู่ที่ 17 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2019
45การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ม.ค. 2019
46การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกกรัง - หมู่ที่4 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ธ.ค. 2018
47การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม - หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 ม.ค. 2019
48การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิ.ย. 2019
49การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มี.ค. 2019
50การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองไผ่แบน - หมู่ที่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ม.ค. 2019