ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง 1 ถึง 50 จาก 129 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มิ.ย. 2019
2การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2019
3การจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิ.ย. 2019
4การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชั้นผิวทาง) เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองลัน – บ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2019
5การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านปากเหมือง - บ้านซับป่าพลู อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิ.ย. 2019
6การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาตะพาบ - บ้านชุมทหาร อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มิ.ย. 2019
7การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สายบ้านการุ้ง – บ้านพุแก้ว ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่รวม 37,600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิ.ย. 2019
8การประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิ.ย. 2019
9ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองยาง-บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิ.ย. 2019
10การประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (แขนยาว) หมุนได้รอบตัว เป็นเครื่องยนดีเซล 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 165 HP ระยะขุดไกลสุดไม่น้อยกว่า 18 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มิ.ย. 2019
11การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิ.ย. 2019
12การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มิ.ย. 2019
13การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม – หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พ.ค. 2019
14การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา โดยเชื่อมต่อจากประปาของเทศบาลเมืองอุทัยธานี มาใช้งานที่ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี หมู่ที่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยปรับปรุงระบบท่อประปาจากท่อ PVC เป็นท่อเหล็ก รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พ.ค. 2019
15การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2019
16การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2019
17การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่บึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พ.ค. 2019
18การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลง สำหรับใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยคต และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พ.ค. 2019
19การจัดจ้างช่างฝีมือในการปั้นสิ่งจำลองต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีขนาดรูปลักษณะใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พ.ค. 2019
20การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องช่วยหายใจสำหรับปฏิบัติงานผจญเพลิง SCBA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พ.ค. 2019
21การจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พ.ค. 2019
22การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและใช้เครื่องจักรกล อบจ. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่อบจ.กำหนด ตั้งไว้ 1436000 บาท โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ค. 2019
23การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พ.ค. 2019
24การจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สามแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านไร่ใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พ.ค. 2019
25การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 83400 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบจ.อุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2019
26การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฎิบัติงานโครงการ ขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองตลองโพ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง หมู่ที่ 6, 5 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ระยะยาวรวม 7000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
27การซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลอง ภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 8000 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
28การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร (ช่วงงานทำผิวทาง) โดยเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
29การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
30การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
31การจัดซื้อตรายางจำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
32การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3456 - บ้านไร่ใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พ.ค. 2019
33การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการที่ต้องสั่งจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พ.ค. 2019
34การประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) จำนวน 40 ชุด เพื่อติดตั้งที่บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกและที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พ.ค. 2019
35การจัดซื้อไม้ดอก เพื่อใช้สำหรับประดับตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เม.ย. 2019
36การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพานและสิ่งก่อสร้าง ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เม.ย. 2019
37การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง – บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7440 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และใช้เครื่องจักรกล อบจ.ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด (ช่วงงานทำพื้นทางและผิวทาง) โดยเฉพาะเจาะจง25 เม.ย. 2019
38การจัดซื้อเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลังเพื่อทำความสะอาดลู่ยางสังเคราะห์และงานด้านกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เม.ย. 2019
39การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ ขุดลอกลำคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สายลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางดง - หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนาไทย เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางยาว 6300 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เม.ย. 2019
40การประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำและส่งน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร ต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 เม.ย. 2019
41การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0052 สายบ้านเนินตูม-บ้านเนินสำโรง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 เม.ย. 2019
42การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0055 สายแยกทางหลวงหมายเลข 333-บ้านหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 เม.ย. 2019
43การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0065 สายบ้านหนองลัน-บ้านหินโหง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 เม.ย. 2019
44การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0082 สายบ้านทุ่งนางาม-บ้านหนองผักแพว อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 เม.ย. 2019
45การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0081 สายบ้านน้ำรอบ-บ้านชุมตาบง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2019
46การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0006 สายบ้านคลองโป่ง-บ้านเขาขาด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2019
47การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0068 สายบ้านห้วยคต-บ้านหินโหง่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2019
48การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่1 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
49การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0017 สายบ้านเขาปฐวี-บ้านสวนขวัญ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
50การจ้างเหมาจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงพระชนกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติและแก่นมะกรูดในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มี.ค. 2019