ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ส.ค. 2020
2ราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ส.ค. 2020
3ราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ก.ค. 2020
4การประกวดราคาจ้างโครงกาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. ถนนสายบ้านการุ้ง - บ้านบุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 ก.ค. 2020
5การประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ก.ค. 2020
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้มีความสวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ธ.ค. 2018
2การจัดจ้างโครงการทาสีรั้วศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธ.ค. 2018
3การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดทำระบบน้ำแปลงปลูกดอกไม้สวนพฤกษชาติ และทำโครงสร้างแปลงปลูกสวนพฤกษชาติ ซึ่งจัดทำด้วยไม้ยูคา ณ พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธ.ค. 2018
4การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกลำคลองในเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธ.ค. 2018
5การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านเกาะเทโพ-บ้านท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธ.ค. 2018
(ร่าง)ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์16 ก.ค. 2020
2การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์13 ก.ค. 2020
3ดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อรถบดล้อยางแบบ 9 ล้อ ขนาด 90 แรงม้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 ก.ค. 2020
4การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์29 มิ.ย. 2020
5โครงการปรับปรุงห้องประชุม OTOP เมืองพระชนกจักรี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์26 มิ.ย. 2020
ประกาศ e-bidding
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1ดำเนินการราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 2020
2การประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าฝาก - บ้านสมอทอง ตำบลห้วยคต เชื่อมต่อ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 ก.ค. 2020
3การประกวดราคาฃื้อรถบดล้อยางแบบ 9 ล้อ ขนาด 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ก.ค. 2020
4การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ก.ค. 2020
5ราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2020
ประกาศผลผู้ชนะฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 ส.ค. 2020
2ดำเนินการจัดซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ส.ค. 2020
3การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ก.ค. 2020
4การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ก.ค. 2020
5การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ก.ค. 2020
ยกเลิกประกาศฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1มีความจำเป็นต้องยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ก.ค. 2020
2ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พ.ค. 2020
3ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค ขนาไม่น้อยกว่า 18.1 kw. เครื่องยนต์ดีเซลอินเจ็คชั่น 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุบุ้งกี๋ 0.11 ลบ.ม.น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 3,000 kg พร้อมเกี๊ยะยางรางแทร็ค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 เม.ย. 2020
4ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 เม.ย. 2020
5ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ - หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 เม.ย. 2020
ประกาศการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนกันยายน 256118 ต.ค. 2018
2รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 25607 ก.ค. 2017
3รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 25597 ก.ค. 2016
4รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 25594 เม.ย. 2016
5รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 255816 ต.ค. 2015