ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพและพืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืชของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ต.ค. 2018
2การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ต.ค. 2018
3การจัดซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ไว้ในในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2018
4การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2018
5การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ต.ค. 2018
ประกาศผลผู้ชนะฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพและพืชสมุนไพรป้องกันศัตรูพืชของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ต.ค. 2018
2การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายวัดสังกัสรัตนคีรี-บ้านหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ต.ค. 2018
3การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ต.ค. 2018
4การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลตำบลหนองฉาง-บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ต.ค. 2018
5การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 ต.ค. 2018
ยกเลิกประกาศฯ
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
1ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายบ้านเขาโคกโค-บ้านเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 พ.ย. 2018
2ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นที่ เพื่อใช้ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง-บ้านหนองสองห้อง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 ก.ย. 2018
3ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 ก.ย. 2018
4ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ก.ย. 2018